Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądem właściwym dla mieszkańców gminy Drawno do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego jest Sąd Rejonowy w Choszcznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Wolności 14, 73-200 Choszczno.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.)

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnieprzyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Drawno. Zgłoszenia przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie, ul. Kościuszki 9 w biurze specjalisty ds. uzależnień od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Przebieg procedury

Krok 1 – zgłoszenie

Aby zgłosić osobę na leczenie odwykowe, należy wypełnić wnioseki złożyć go  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie. Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja (np. M-GOPS, policja, szkoła).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:

  1. powoduje rozkład życia rodzinnego,
  2. demoralizuje nieletnich,  
  3.  systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,
  4.  uchyla się od pracy.


Podczas składania wniosku można podać dane osób mogących być świadkami w sprawie przed sądem. 


Krok 2 – gromadzenie informacji

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej – z policji, pomocy społecznej, zakładów pracy.

 

Krok 3 – zaproszenie na posiedzenie Komisji

Osobę zgłoszoną zaprasza się na posiedzenie Komisji. Zaproszenia na rozmowę motywującą wysyłane są zawsze listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

Przykład 1 -  osoba zaproszona na rozmowę zgłasza się na posiedzenie Komisji

Rozmowę motywującą prowadzą co najmniej dwie osoby. Komisja informuje o wpłynięciu wniosku i celu spotkania. Aby wykorzystać sytuację do celów konfrontacyjnych, omawia się zebrane informacje. Stwarza się możliwość szerszego spojrzenia na problem alkoholowy. Osobie zgłaszającej się przedstawiona zostaje propozycja podjęcia terapii, leczenia.

Jeżeli osoba uzależniona podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu podpisuje w siedzibie Komisji zobowiązanie, iż zgłosi się do wybranej placówki celem podjęcia leczenia. W znalezieniu miejsca w placówce może pomóc specjalista ds. uzależnień.

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji oświadcza, iż nie ma problemu alkoholowego, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, sprawa może być skierowana do biegłych sądowych (psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia do alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego.

 

Przykład 2 -  osoba zaproszona na rozmowę nie zgłasza się

Zaproszenie na Komisję zostaje wysłane ponownie (do 3 zaproszeń) wraz z informację, iż w przypadku nie stawienia się na posiedzeniu Komisji, sprawa może zostać skierowana do Sądu Rejonowego.

 

Przykład 3 -  osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwanie 

Jeżeli osoba w stosunku do której złożono wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe nie stawia się na zaproszenia, a zebrane informacje wskazują na uzależnienie od alkoholu, wówczas Komisja kieruje do biegłego sądowego psychologa i psychiatry wniosek o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia do alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego, a następnie wniosek do Sądu Rejonowego o zobowiązanie uczestnika postępowania do leczenia odwykowego. 

 
Krok 4 – Kierowanie do Sądu Rejonowego wniosku o przymusowe leczenie.

Wniosek do Sądu Rejonowego o przymusowe leczenie, Komisja kieruje po wyczerpaniu wyżej wymienionych możliwości, jeżeli zgromadzone informacje wskazują na uzależnienie od alkoholu. Do wniosku Komisja dołącza zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

   

Krok 5 – orzeczenie przez Sąd Rejonowy obowiązku poddania się leczeniu 

 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sąd powinien wydać orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu po przeprowadzeniu rozprawy w terminie jednego miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku od Komisji.

W razie gdy w stosunku do osoby, której postępowanie dotyczy, brak jest opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, Sąd zarządza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom.  Sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie.

Przed wydaniem postanowienia Sąd wysłuchuje osobę, której postępowanie dotyczy. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji w zakładzie leczniczym Sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ Policji.

Orzekając o obowiązku poddania się leczeniu sąd może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora.

Sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku.

Sąd zarządza przymusowe doprowadzenie do zakładu leczniczego osoby uchylającej się od wykonania obowiązków przez organ Policji.

Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

Miejsko- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wniosek może otrzymać odpis postanowienia sądu w danej sprawie.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciechanowicz 25-01-2011 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciechanowicz 25-01-2011 10:03